Öppna menyn

Försöks- och observationsverksamhet

I projektet utförs observationsförsök i de huvudsakliga områden för oljeväxtodling (södra Finland, västra Finland och Österbotten) på åkrar för områdets odlare. I observationsförsöken betonas alternativa metoder för bekämpning av skadegörare och förbättrande av att skadegörarnas naturliga fiender överlever. Sådana metoder är bl.a. att undvika jordbearbetning efter oljeväxter och att placera det följande årets oljeväxtskifte nära det föregående årets skifte. Andra metoder är zoner med lockväxter samt ny, preciserad växtskyddspraxis. Skiftena i observationsförsöksverksamheten betjänar under växtperioden som objekt på fältdagar för odlare och man bekantar sig med skiftenas utveckling under växtperioden.

I försöksparcellskala utförs dessutom sort- och växtskyddsjämförelser samt övriga odlingstekniska försök. Bedömning av speciellt vinterhärdiga och högavkastande höstrybs- och höstrapssorter lämpar sig för försök i försöksparcellskala. Testning på försöksparceller behövs också när man söker effektivare bekämpningsalternativ mot nya, sporadiska växtskadegörare som i huvudsak kommer utanför landets gränser, såsom kålmal och gammafly, samt för undersökning av hurdan effekt såteknik och såddtäthet har.