Öppna menyn

Mål för RypsiRapsi-forumet

RypsiRapsi-forum:

 • sammanför branschaktörer och intressenter
 • främjar åtgärder för att öka avkastningen och odlingsarealen för raps och rybs
 • bidrar till att samordna och vägleda forskning, utveckling och projekt på området. Forumet i sig genererar också ny kunskap:
  • kortsiktig forskning, t.ex. årliga sortförsök
  • långsiktig forskning, till exempel om växelbruk
 • tillhandahålla information för att stödja politik och lagstiftning om växtskydd
 • söka och utbyta information om inhemsk och internationell oljeväxtforskning och god odlingspraxis
  • jämförelse av sorter och utveckling av sortval
  • identifiering av potentiellt lämpliga sorter för Finland från andra marknader
  • demonstration, testning och genomförande av ekonomiskt och miljömässigt hållbara jordbruksmetoder
 • sammanställer och underhåller en databas för jordbrukare
  • grundläggande information om odling av oljeväxter
  • praktisk information om utveckling av odling
  • hänsyn till olika geografiska områden i jordbruk
  • sammanställning och utnyttjande av resultaten av tidigare forsknings- och utvecklingsverksamhet

Apetit Kasviöljy Oy, Pyhäjärvi-institutet, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK och SLC har deltagit i den inledande planeringen av RypsiRapsi-forum. Forumet samordnas av Pyhäjärvi-institutet och är öppet för alla oljeväxtoperatörer. Forumet finansieras av sin egen grundfinansiering, kompletterad med offentligt stöd genom projektfinansiering.

Forumets verksamhet utformas och styrs av en arbetsgrupp som består av jordbrukare, forskare, rådgivare och företrädare för oljeväxtindustrin. Forumet syftar till att säkerställa tillgången på inhemsk vegetabilisk olja.